PRIVACY

Hieronder de Privacyverklaring van onze Stichting Genetische hartspierziekte PLN handelend onder de naam van Stichting PLN geregistreerd onder het KvK-nr. 55839002.

Privacy en het gebruik van uw gegevens

De Stichting PLN vindt de bescherming van de gegevens van PLN-patiënten en familieleden uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over de hartspierziekte PLN en daar direct mee samenhangende onderwerpen en activiteiten via onze website en Social Media.

De Stichting PLN registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar activiteiten. Wij behandelen de door u verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht.

 

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw bezoek aan onze website en de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het patiëntencontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Uw e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar u kunt ook denken aan overige NAW- of contactgegevens.

Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt heeft of waarvoor wij deze verkregen hebben. Uw gegevens worden door ons, alsmede de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze activiteiten, gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Inzage en correctie
U kunt altijd de gegevens die wij ten aanzien van u registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Bewaren
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op deze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid? Neem dan contact met ons op.


Wijzigen
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt in maart 2017. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.